Về Nkid

Tầm nhìn

Dẫn đầu trong lĩnh vực thiếu nhi và đóng góp cho cộng đồng xã hội tại bất kỳ nơi nào mà chúng tôi kinh doanh hoạt động.

Sứ mệnh

Mang lại nụ cười và niềm vui cho tất cả trẻ em và gia đình Việt.